Mobirise

กำหนดการการแข่งขัน
SUT Mini Marathon ครั้งที่ 2

วันที่ 8 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00-18.00 น
นักวิ่งสามารถรับบิบรับเสื้อได้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทส. ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 18.00 น. เท่านั้น นักวิ่งที่ไม่สะดวกมารับในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถฝากนักวิ่งท่านอื่นรับแทนได้ โดยใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือ รูปถ่ายบัตรประชาชนของเจ้าของบิบแสดงต่อเจ้าหน้าที่

วันที่ 9 ธันวาคม 2561
เวลา 06.00 น.
ปล่อยตัวผู้แข่งขัน Mini Marathon 11 KM
เวลา 06.15 น.
ปล่อยตัวผู้แข่งขัน Walk & Fun Run 5.3 KM

ประเภทการแข่งขัน SUT Mini Marathon ครั้งที่ 2


แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. มินิมาราธอน (Mini Marathon)
ระยะทาง 11 กม. ค่าสมัคร 500 บาท
2. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (Walk & Fun Run)
ระยะทาง 5.3 กม. ค่าสมัคร 400 บาท


การสมัครแบบพิเศษ (VIP) และสิทธิประโยชน์

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน SUT Mini Marathon ทั้ง 2 ประเภท (มินิมาราธอน และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ) สามารถเลือกที่จะสมัครแบบพิเศษ (VIP) ค่าสมัคร 1,000 บาท ได้ โดยที่ผู้สมัครจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

1. เสื้อที่ระลึกแบบปกติ และแบบพิเศษ (รวม 2 ตัว)
2. กระเป๋าสะพายแบบหูรูด 1 ใบ
3. เหรียญรางวัล ตามประเภทการแข่งขัน เมื่อวิ่งเข้าเส้นชัย 1 เหรียญ

เส้นทางการแข่งขัน

เสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล
SUT Mini Marathon ครั้งที่ 2


มินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 11 กม.

1. ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึก
2. ผู้เข้าแข่งขันที่เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้เหรียญรางวัล (สีทอง)


เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (Walk & Fun Run) ระยะทาง 5.3 กม.

1. ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึก
2. ผู้เข้าแข่งขันที่เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้เหรียญรางวัล (สีเงิน) ไม่มีเงินรางวัล

ถ้วยรางวัลและเงินรางวัลการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน
SUT Mini Marathon ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน โดยให้การตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคฯ ถือเป็นเด็ดขาด ผู้จัดไม่อนุญาติให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าวิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกา กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน

 1. ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือปฏิเสธ การเข้าแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข
 2. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ที่ทำการเริ่มการแข่งขันก่อนเวลาปล่อยตัวที่กำหนดตามประเภทระยะทางที่สมัครหรือสัญญาณจากผู้จัดการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
 3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน
 4. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย
 5. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะ ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด ห้ามใช้ทางลัด
 6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องออกจากการแข่งขันโดยทันที เมื่อผู้จัดการแข่งขันมีคำสั่งให้ยุติการแข่งขัน
 7. ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น
 8. ไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดง ความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น
 9. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว
 10. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมนำจักรยาน, สเก็ต, รถเข็นเด็ก, รองเท้าที่ติดลูกล้อ หรืออุปกรณ์การวิ่งใดๆที่มีลูกล้อ ซึ่งมากจากผู้จัด หรือ พาหนะพยาบาล วิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน 
 11. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย
 12. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
 13. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
 14. เงินรางวัล และถ้วยรางวัล จะตัดสินยึดผลจากระบบ Gun Time ที่บันทึกอยู่ในระบบชิพจับเวลาเท่านั้น โดยจะมอบให้กับผู้แข่งขันที่สมัครเข้ามาถูกต้องตามกติกา และหมายเลขวิ่งที่เห็นได้ชัด พร้อมทั้งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ครบถ้วน
 15. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
 16. การติดหมายวิ่งผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นใด ที่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันไม่ตรงกับข้อมูลที่สมัคร จะถือว่านักวิ่งท่านนั้นๆ สละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 17. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัล ให้แก่ผู้ที่เข้าแข่งขันในระบบอย่างถูกต้องเท่านั้น โดยชื่อ นามสกุล เพศ และปีเกิดจะต้องตรงกับเอกสารตนเอง
 18. คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด ทั้งนี้การโต้แย้งและการอุทธรณ์สำหรับผู้ได้รับรางวัล ต้องกระทำภายใน 30 นาทีนับแต่มีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการวางเงินมัดจำ 1,000 บาท ก่อนการอุทธรณ์ โดยผู้จัดการแข่งขันจะทำการคืนให้ภายหลังจากการตัดสินเสร็จ
 19. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับชุดอุปกรณ์สำหรับแข่งขัน ได้แก่ Bib, เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน ตลอดจนเอกสารและอุปกรณ์อื่นๆ ในวัน เวลาที่ประกาศ หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไมมารับชุดอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าชุดอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขัน ซึ่งสามารถแจกจ่าย นำไปใช้งานต่อ หรือทำลายตามความเหมาะสม
 20. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการรับเหรียญรางวัลทันทีที่เสร็จสิ้นการแข่งขัน
 21. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้บริการฝากของ ผู้จัดการแข่งขันไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความสูญหาย เสียหาย ต่อทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

คำรับรอง

ผู้สมัครขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง ซึ่งผู้สมัครมีสภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมและสามารถลงแข่งขันในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อผู้จัด และยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพ ภาพเคลื่อนไหวเพื่อบันทึกการแข่งขัน และถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด ในกรณีที่กิจกรรมนี้ต้องยกเลิกทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยสืบเนื่องจากเหตุสุดวิสัยใดๆ ทางธรรมชาติหรือภาวะอื่นใดก็ตาม ผู้สมัครรับทราบและยินยอมว่าจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครให้แก่ข้าพเจ้า

ที่อยู่ :

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
30000

ติดต่อ :

SUT Mini Marathon
อีเมล์: marathon@sut.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 44 223760
ตรวจสอบ / พิมพ์ชำระเงิน